Reklamační řád

  1. Podmínky poskytování záruk
  2. Rozsah záruk
  3. Reklamace vadného zboží
  4. Odstranění vad zboží v rámci záruky
  5. Nezáruční placené opravy

Reklamační řád upravuje podmínky a postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na zboží dodané prodávajícím, obchodní společností EUROCOM Company Group s.r.o.

1. Podmínky poskytování záruk

1.1. Prodávající poskytuje kupujícímu časovou záruku na zboží v souladu s ustanovením čl. VIII. Záruční podmínky, viz Všeobecné obchodní podmínky.
1.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží či služba v okamžiku jejich převzetí kupujícím. Nejde-li o zboží deklarované při prodeji jako zboží použité, odpovídá prodávající za vady dále uvedené, které se projeví v záruční době.
1.3. Na použité zboží poskytuje prodávající záruku v rozsahu specifikovaném v tomto reklamačním řádu, resp. v záručním nebo dodacím listu, či jiném dokladu.
1.4. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené prodávajícím.
1.5. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.
1.6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
1.7. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného softwaru (dále jen „SW“), způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.
1.8. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.
1.9. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický charakter. Prodávající neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.
1.10. Prodávající rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat reklamovaného zboží. Při předání reklamovaného zboží prodávajícímu je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.
1.11. Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.
1.12. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo pro přechodu nebezpečí škody na zboží nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.
1.13. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží jinou osobou než prodávajícím nebo osobou, která byla k tomuto zásahu prodávajícím výslovně pověřena.

2. Rozsah záruk

2.1. Prodávající poskytuje na dodávané zboží ve smyslu tohoto reklamačního řádu záruku v záruční době, která počíná běžet od data uskutečnění prodeje zboží kupujícímu.
2.2. Na zboží dodané prodávajícím jako náhrada za zboží oprávněně reklamované (dle 2.1) poskytne prodávající novou záruční lhůtu v délce minimálně 6 měsíců od data dodávky náhradního zboží, pokud není v záručním listu nebo výdejce k náhradnímu zboží uvedena záruční lhůta jiná.

3. Reklamace vadného zboží

3.1. Prodávající příjme k reklamaci pouze zboží v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.
3.2. Podrobné podmínky pro reklamace jsou uvedeny rovněž na záručním listu, který je přiložen u každého nového výrobku.
3.3. Zboží předané nebo zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

  • nesmí vykazovat známky mechanického poškození
  • musí být zasláno v obalu obvykle užívaném k balení daného typu zboží (z důvodu ochrany při přepravě)
  • na zboží jsou přípustné pouze originální nálepky výrobce
  • součástí balení musí být Záruční list (prodejní doklad) a identifikace kupujícího s adresou, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána, případně další kontaktní spojení na kupujícího.
3.4. Vadné zboží (včetně příslušenství) na reklamaci doručí kupující prodávajícímu na vlastní náklady.
3.5. Současná adresa reklamačního místa prodávajícího je Třebohostická 564/9, Praha 10 - Strašnice.

4. Odstranění vad zboží v rámci záruky

4.1. V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platného Reklamačního řádu obchodní společnosti EUROCOM Company Group s.r.o., provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně upravit. Prodávající je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného zboží nebo jeho výměna není možná, je kupující oprávněn ke zrušení kupní smlouvy. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.
4.2. Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk, MP3/4 přehrávače, USB disk a ostatní záznamová media) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.
4.3. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude kupujícímu vrácen. Prodávající si ve vztahu ke kupujícímu vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

5. Nezáruční placené opravy

5.1. Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, může po dohodě s kupujícím o ceně a dalších podmínkách nezáruční placené opravy provést či zajistit placenou opravu tohoto výrobku.
5.2. Opravené zboží prodávající zasílá zpět kupujícímu na jím uvedenou adresu v balení reklamovaného zboží, nebo na jinou adresu určenou podle dohody s kupujícím.
5.3. Pokud bude prodávající zasílat zpět opravené zboží, k opravenému zboží bude přiložena také faktura (daňový doklad), kde budou vyčísleny celkové náklady na opravu, ke kterým budou připočteny náklady na dopravu ke kupujícímu ve výši 100,- Kč bez DPH za jednu zásilku.